ดูย้อนหลัง ติวออนไลน์ ม.6


วิทยาศาสตร์ (เคมี)

เรียนรวม ม.6 (2021-02-17 at 23:25 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (เคมี) เรื่อง อะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี

ครูศรัญญา เกษชนก

เรียนรวม ม.6 (2021-02-15 at 17:58 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (เคมี) เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส

ครูพัลลภ เพ็ชรรุ่ง

เรียนรวม ม.6 (2021-02-15 at 21:59 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (เคมี) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา

ครูพัลลภ เพ็ชรรุ่ง

เรียนรวม ม.6 (2021-02-16 at 17:59 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (เคมี) เรื่อง สมดุลเคมี

ครูสุชาริณี ปันก้อน

เรียนรวม ม.6 (2021-02-16 at 21:59 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (เคมี) เรื่อง กรด-เบส

ครูสุชาริณี ปันก้อน

เรียนรวม ม.6 (2021-02-17 at 18:01 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (เคมี) เรื่อง เคมีอินทรีย์

ครูอาภาภรณ์ ปานมี

เรียนรวม ม.6 (2021-02-17 at 22:02 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (เคมี) เรื่อง พอลิเมอร์

ครูอาภาภรณ์ ปานมี

เรียนรวม ม.6 (2021-02-18 at 17:58 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (เคมี) เรื่อง โมลและสูตรเคมี

ครูเพชรา บัวเทศ

เรียนรวม ม.6 (2021-02-18 at 21:59 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (เคมี) เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์

ครูเพชรา บัวเทศ