ดูย้อนหลัง ติวออนไลน์ ม.6


ภาษาไทย

เรียนรวม ม.6 (2021-02-07 at 17:57 GMT-8)

ภาษาไทย เรื่อง หลักและการใช้ภาษา Ep.1

ครูปิยะนุช ชัยขันธ์

เรียนรวม ม.6 (2021-02-07 at 18:56 GMT-8)

ภาษาไทย เรื่อง หลักและการใช้ภาษา Ep.1.1

ครูปิยะนุช ชัยขันธ์

เรียนรวม ม.6 (2021-02-07 at 21:59 GMT-8)

ภาษาไทย เรื่อง หลักและการใช้ภาษา Ep.2

ครูปิยะนุช ชัยขันธ์

เรียนรวม ม.6 (2021-02-08 at 17:59 GMT-8)

ภาษาไทย เรื่อง หลักและการใช้ภาษา Ep.3

ครูปิยะนุช ชัยขันธ์

เรียนรวม ม.6 (2021-02-08 at 21:59 GMT-8)

ภาษาไทย เรื่อง หลักและการใช้ภาษา Ep.4

ครูปิยะนุช ชัยขันธ์

เรียนรวม ม.6 (2021-02-09 at 17:57 GMT-8)

ภาษาไทย เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม Ep.1

ครูกาญจนา พรหมนาค

เรียนรวม ม.6 (2021-02-09 at 21:58 GMT-8)

ภาษาไทย เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม Ep.2

ครูกาญจนา พรหมนาค

เรียนรวม ม.6 (2021-02-10 at 17:59 GMT-8)

ภาษาไทย เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม Ep.3

ครูกาญจนา พรหมนาค

เรียนรวม ม.6 (2021-02-10 at 21:57 GMT-8)

ภาษาไทย เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม Ep.4

ครูกาญจนา พรหมนาค