ดูย้อนหลัง ติวออนไลน์ ม.6


วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

dwh-gzuy-sgb (2021-03-01 at 18:00 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่อง สนามของแรงและคลื่น

ครูศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ

dwh-gzuy-sgb (2021-03-01 at 22:01 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่อง สนามของแรงและคลื่น

ครูศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ

dwh-gzuy-sgb (2021-03-02 at 18:00 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

ครูมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช

dwh-gzuy-sgb (2021-03-02 at 22:00 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

ครูมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช

dwh-gzuy-sgb (2021-03-03 at 18:02 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่อง ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูคณิศร์ ฤทธิรักษ์

dwh-gzuy-sgb (2021-03-03 at 22:01 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่อง ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ครูคณิศร์ ฤทธิรักษ์

dwh-gzuy-sgb (2021-03-04 at 18:00 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่อง การเคลื่อนที่

ครูสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา

dwh-gzuy-sgb (2021-03-04 at 21:59 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่อง การเคลื่อนที่

ครูสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา

dwh-gzuy-sgb (2021-03-09 at 18:00 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่อง การธรณีวิทยาและบรรยากาศ

ครูกาญจน์เกศ ศรีแก้ว

dwh-gzuy-sgb (2021-03-09 at 18:12 GMT-8)

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เรื่อง การธรณีวิทยาและบรรยากาศ

ครูกาญจน์เกศ ศรีแก้ว