ดูย้อนหลัง ติวออนไลน์ ม.6


คณิตศาสตร์

เรียนรวม ม.6 (2021-01-17 at 18:03 GMT-8)

คณิตศาสตร์ เรื่อง เชต ภาคตัดกรวย

ครูพงวสุ เนียมสำเภา

เรียนรวม ม.6 (2021-01-17 at 22:00 GMT-8)

คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ครูวารุณี เกลี้ยงเกิด

เรียนรวม ม.6 (2021-01-18 at 18:00 GMT-8)

คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง ลำดับและอนุกรม

ครูปิยะธิดา พัฒนสำราญ

เรียนรวม ม.6 (2021-01-18 at 21:59 GMT-8)

คณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์

ครูเจนจิรา นิลพัส

เรียนรวม ม.6 (2021-01-19 at 18:00 GMT-8)

คณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์

ครูกัญญารัตน์ ฉิมดี

เรียนรวม ม.6 (2021-01-19 at 21:59 GMT-8)

คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล และลอการิทึม

ครูพงษ์วสุ เนียมสำเภา

เรียนรวม ม.6 (2021-01-20 at 17:45 GMT-8)

คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ครูวารุณี เกลี้ยงเกิด

เรียนรวม ม.6 (2021-01-20 at 22:00 GMT-8)

คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

ครูปิยะธิดา พัฒนสำราญ

เรียนรวม ม.6 (2021-01-21 at 17:59 GMT-8)

คณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัส 1 สถิติ
ครูเจนจิรา นิลพัส

เรียนรวม ม.6 (2021-01-21 at 22:00 GMT-8)

คณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัส 2 ความน่าจะเป็น

ครูกัญญารัตน์ ฉิมดี