หมายเหตุ : ในรายวิชาที่เป็นการปฏิบัติ/ใข้ห้องปฏิบัติการ ไม่มีการถ่ายทอดสอนออนไลน์ นักเรียนติดต่อรับใบงานจากครูผู้สอน