กรณีที่นักเรียนพบปัญหาการเรียนออนไลน์ หรือติดต่อครูผู้สอนตามตารางเรียนไม่ได้ ให้แจ้งกลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 065-717-9440 หรือส่งข้อความผ่านทาง Facebook Page

หมายเหตุ : ในรายวิชาที่เป็นการปฏิบัติ/ใช้ห้องปฏิบัติการ ไม่มีการถ่ายทอดสอนออนไลน์ นักเรียนติดต่อรับใบงานจากครูผู้สอน